1. ホーム
  2. お客さまサポート
  3. よくあるご質問
  4. GAICA
  5. 【ベトナム語】FAQ của GAICA
  6. 【ベトナム語】Đăng ký, phát hành
  7. 内容詳細

内容詳細

件名

【GAICA:ベトナム語】 Cần các loại giấy tờ nào để xác nhận danh tính?

回答

Giấy tờ xác nhận danh  tính gồm có:

1. Bản photo "Thẻ mã số cá nhân" (có ảnh)

2. Bản photo "Thẻ thông báo mã số cá nhân",

3. Bản gốc "Bản sao chép phiếu cư trú" hoặc bản gốc "Giấy chứng nhận các hạng mục phiếu cư trú".

Từ ngày làm việc sau ngày quý khách đăng ký, chúng tôi sẽ gửi e-mail hướng dẫn về các giấy tờ cần thiết đến địa chỉ e-mail mà quý khách đã đăng ký do đó xin hãy vui lòng tải lên hình ảnh các giấy tờ cần thiết theo trình tự được mô tả trong e-mail.

 

> Xem trang web chính thức của GAICA tại đây

参考になりましたか?